Stanovy DOMOV

STANOVY

DOMOV

PREAMBULE

DOMOV je stranou, která sdružuje občany na základě jejich svobodného rozhodnutí o vstupu do strany a na základě demokratických principů.

Čl. 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Název, zkratka a sídlo

 • Název strany zní:                  DOMOV
 • Používaná zkratka:               DOMOV
 • Sídlo:                                     Sarajevská 1051/10, Praha 2, 120 00

Čl. 2

Programové cíle

(1)    DOMOV je politickou stranou, působící v rámci politického systému České republiky, uplatňující tyto základní zásady a cíle:

 a) je zaměřeno na lidského činitele, člověka a jeho nezadatelná práva a potřeby, jako je právo na bezplatnou péči, vzdělání a spravedlivý proces, tak jak je koncipováno v Ústavě ČR a zejména v Listině základních práv a svobod, přičemž pro naši stranu toto nemá pouze deklaratorní charakter, tak jak to vnímá současný politický systém, ale citlivě vnímáme rozpor mezi Ústavou ČR a realitou v běžném životě občana ČR.

 b)  trvá na důsledném naplňování čl. 2.1. Ústavy ČR, Lid je zdrojem veškeré státní moci, vykonává ji prostřednictvím orgánu moci zákonodárné, výkonné a soudní. Pokládáme za naprosto nepřijatelné, aby Česká republika byla ovládána úzkou skupinou lidí s ekonomickým vlivem získaným na základě pochybné privatizace a napojených na nadnárodní korporace, jež uplatňují svůj vliv na chod parlamentních stran, které pak jednají v jejich prospěch, bez ohledu na zájem České republiky a jejich občanů.

 c)  bezvýhradně ctíme rovnost před zákonem bez ohledu na sociální postavení, majetek či politické konexe a to nejen v rovině teoretické.  

 d)  základním pilířem státu je zákonodárný sbor. Náš současný parlament nevyhovuje zásadám demokracie ani ve svém vnitřním životě, strany DOMOV je přesvědčena, že zdokonalení parlamentu je otázkou charakteru a politické odpovědnosti jeho členů a politických stran a uskupení, které upravují a předkládají kandidátní listiny. Naší prioritou je zabezpečení odpovědnosti volených zástupců, to na všech úrovních politického života, po celou dobu jejich mandátu vůči svým voličům.

 e)  strana ctí princip, že místní společenství je jedním z hlavních základů demokratického systému a práva občanů podílet se na řízení veřejných záležitostí. Pouze na místní úrovni může být toto právo nejsnáze vykonáváno a místní orgány vybavené reálnou působností a odpovědností, mohou tak zajistit správu efektivní a blízkou občanům. Přičemž pokládáme za nezbytné změnit systém přerozdělování vybraných finančních prostředků tak, aby místní samospráva měla možnost ovlivňovat výši daňové sazby.

 f)  sektor malého a středního podnikání považujeme za páteř ekonomiky státu, s rozhodujícím dopadem na zaměstnanost a sociální vývoj země a jejich jednotlivých regionů. Malí podnikatelé jsou protipólem současné ekonomické a politické moci, kdy oproti ní nesou osobní odpovědnost za neúspěch.

 g)   v mezinárodních vztazích důsledně uplatňujeme princip reciprocity a mírové řešení sporů v duchu Charty OSN. Důsledně odmítáme národnostní třenice, xenofobii a šovinismus v jakékoli podobě. Reciprocitu chápeme jako zásadu vzájemného poskytování stejných nebo podobných výhod mezi dvěma státy nebo jejich příslušníky. Ne tak jak jsem toho svědky v případě České republiky, kdy naše země je pouze v pozici satrapy EU a NATO. Přičemž jedním z našich hlavních cílů je vystoupení z těchto organizací.

 h)   jsme proto, aby nerostné bohatství, voda atd. včetně jejich správy bylo pouze v rukách České republiky, což se týká i strategických podniků důležitých pro chod a obranu země, jako jsou elektrárny, dopravní tepny apod.  a to i za cenu, zestátnění ( etatizace) z rukou původních majitelů ať za náhradu či bez ní. Prosazujeme princip, že veškeré bohatství země, bez ohledu kdo je vlastní, podléhá zájmu lidu.

 i)  přijmeme zákon o ochraně České republiky před skrytým zahraničním vlivem, obnovíme obranyschopnost země, do které zapojíme všechny vrstvy obyvatelstva.

 j)    zavazujeme se chránit kulturní dědictví a tradice našich předků a v tomto duchu zajistit výchovu  dětí ve školách a zájmových organizacích.

(2)    Za účelem realizace výše uvedených programových cílů vyvíjí na celém území České republiky činnost v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. v platném znění, o sdružování v politických stranách a v politických hnutích a těmito Stanovami strany a v rámci svého programu.

Čl. 3

Členství ve straně

 • Členství se dělí na:
 • Řádné členství
 • Čestné členství

Čl. 4

Vznik řádného členství

(1)    O členství se může ucházet každá fyzická osoba bez rozdílu národnosti, náboženství, rasy, a sociálního postavení, je-li státním občanem České republiky a je starší osmnácti let a potvrdila-li podpisem přihlášky, že souhlasí s programem a Stanovami strany.

 • Členství není slučitelné:
  • se souběžným členstvím v jiné politické straně nebo politickém hnutí ustavených dle zvláštních obecně závazných právních předpisů České republiky,
  • s kandidaturou na veřejnou funkci za jinou politickou stranu nebo politické hnutí, nebo jako nezávislého kandidáta bez souhlasu příslušného orgánu, který je oprávněn schvalovat kandidátní listiny na veřejné funkce.
 • Žadatel o členství (fyzická osoba) podá písemnou přihlášku u místní organizace (dále jen MO) obvykle v místě svého trvalého pobytu či faktického bydliště; pokud v tomto místě MO není, předkládá svou žádost územně nejbližší místní organizaci v kraji, do něhož trvalým pobytem či bydlištěm patří nebo požádá o přijetí MO kde má zájem pracovat, popřípadě ho může přijmout Krajská organizace.
 • Členství vzniká dnem rozhodnutí nadpoloviční většiny přítomných členů řádné členské schůze MO projednávající přijetí za člena DOMOV či přijetím za člena Předsednictvem Krajské rady a podpisem přihlášky předsedou Krajské organizace (dále jen KO), evidenci členů vede KO.
 • Dokladem členství je členská legitimace vystavená na základě kopie přihlášky podepsaná předsedou KO strany.
 • Člen strany DOMOV je členem MO, která jej svým rozhodnutím do strany přijala. Nebo je členem té MO, která rozhodne o žádosti člena o přeregistraci do dané MO.
 • Podmínkou pro přijetí za řádného člena je vykonání čekatelské lhůty, která je stanovena na dobu šesti měsíců.

Čl. 5

Přerušení a obnovení řádného členství

 • MO se souhlasem příslušného Předsednictva Krajské rady (dále jen PKR) vyhoví písemné žádosti svého člena o přerušení jeho členství, pokud je činný v takovém zaměstnání nebo zastává takovou funkci, kde členství v politické straně je zakázáno nebo je nežádoucí, anebo kdy člen požádá o přerušení svého členství z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele. Pokud pominou překážky pro přerušení členství, je MO povinna na žádost člena plné členství obnovit.
 • Po dobu přerušení členství se na takového člena vztahuje povinnost podle čl. 4 odst. 2.
 • O přerušení a obnovení členství je MO povinna bez zbytečného odkladu informovat příslušnou Krajskou radu (dále jen KR).

Čl. 6

Zánik řádného členství

(1)    Členství zaniká

a)  písemnou rezignací doručenou MO, nebo jí nejblíže nadřízené organizaci

b)  pro veřejnou kritiku zvolených představitelů a strany,

c)   pro maření činnosti strany na jakékoli organizační úrovni,

d)  úmrtím člena,

e)  zrušením členství porušením povinností (čl. 7 odst. 3 i podle čl. 6 odst. 6),

f)   při nezaplacení členského příspěvku za uplynulý rok do 31. ledna roku následující, pokud nebyly povoleny splátkový kalendář ze strany KO

g)  dnem přijetí do jiné politické strany nebo politického hnutí,

h)  porušením povinností podle čl. 4. odst. 2 písm. b), a to ke dni registrace kandidátních listin nebo přihlášek k registraci podle volebních zákonů.

(2)    Členská schůze MO může rozhodnout o zrušení členství z důvodů uvedených ve stanovách strany DOMOV  nadpoloviční většinou 1/3  svých členů přítomných na schůzi.

(3)    Proti rozhodnutí členské schůze MO, jímž je členu členství zrušeno, se může člen odvolat ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení rozhodnutí MO o zrušení svého členství ve straně ke Krajské radě (dále jen KR). Je-li člen členem Republikové Rady (dále jen RR) nebo Republikové kontrolní komise (dále jen RKK), odvolacím orgánem je celostátní sjezd (dále jen CS). Rozhodnutí KR je konečné.

(4)    Na základě návrhu PKR může o zrušení členství rozhodnout KR nadpoloviční většinou všech svých členů.

(5)    Předseda strany může po projednání v Republikové radě rozhodnout o zrušení členství kteréhokoliv člena. Toto rozhodnutí je konečné.

(6)    Ke zrušení členství může dojít:

a)  pro závažné porušení Stanov strany,

b)  pro jednání, které zpochybňuje úsilí o plnění volebního programu strany,

c)   v důsledku pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin,

d)  pro dlouhodobou, více jak dvouletou neomluvenou neúčast na činnosti strany,

e)  pro delší než jednoroční nezaplacení členských příspěvků,

f)   pro aktivní účast na činnosti jiných politických stran nebo politických hnutí.

Čl. 7

Práva a povinnosti členů

(1)       Každý člen má stejná práva a povinnosti a nesmí být diskriminován ani zvýhodňován z důvodů národnosti, pohlaví, rasy nebo věku.

(2)       Člen strany má právo:

a)  účastnit se jednání členských a výročních schůzí MO a spolurozhodovat o činnosti organizace, které je členem,

b)  svobodně v orgánech strany vyjadřovat své názory k programu, politice, práci strany a k činnosti jednotlivých jejích funkcionářů, aniž by za to mohl být postihován,

c)   obhajovat své názory uvnitř strany DOMOV i tehdy, když jsou tyto názory menšinové,

d)  hlasovat, volit a být volen do všech funkcí strany DOMOV v souladu se Stanovami strany DOMOV a dalšími stranickými normami.

(3)       Člen strany DOMOV je povinen:

a)  dodržovat Stanovy strany DOMOV a obhajovat schválený program strany DOMOV,

b)  svou činností a vystupováním prosazovat politiku strany  DOMOV,

c)   plnit usnesení orgánů strany,

d)  plnit povinnosti vyplývající z funkce, kterou dobrovolně přijal s odpovědností tomu orgánu, který jej do funkce zvolil,

e)  platit řádně a včas členské příspěvky.

Čl. 8

Mimořádné členství

(1)    Čestné členství strany může být uděleno pouze CS na návrh RR.

(2)    Dokladem mimořádného členství ve straně DOMOV je Pamětní list čestného členství strany DOMOV.

(4)    Čestné členství je možné odejmout CS na návrh předsedy strany, nebo KR

Čl. 9

Členské příspěvky

(1)    Výši členských příspěvků, termín jejich platby, způsob distribuce, vyúčtování a dělbu výnosů z nich určuje RR. Výše příspěvků člena nesmí přesáhnout 50.000,- Kč ročně.

(2)    Při konání CS nebo programové konference DOMOV nebo voleb do Parlamentu České republiky, zastupitelstev krajů nebo místních zastupitelstev může RR stanovit mimořádný členský příspěvek a současně rozhodne o dělbě jeho výnosu.

Čl. 10

Struktura strany

         Místní organizace

(1)    MO je základní politickou jednotkou a současně základní organizační složkou strany DOMOV.

(2)    Licenci MO uděluje a odebírá na návrh předsedy strany KR. Její územní působnost stanoví příslušná KR po projednání s ostatními MO, které působí na území daného kraje tak, aby územní působnost odpovídala potřebám plošného působení, a to tak, že v katastru jedné obce nesmí působit více jak jedna MO, výjimku tvoří obce dále samosprávně členěné (6princip jedna MO jedna radnice).

(3)    MO vzniká datem podpisu licence předsedou strany, na základě předchozího rozhodnutí KR a doporučení příslušné KR o ustavení a územní působnosti MO.

(4)    Minimální počet členů MO jsou tři.

(5)    Orgány MO jsou:

 • předsednictvo (vzniká při více než 15 členech MO)
 • členská schůze
 • výroční členská schůze

(6)    Členské schůze MO se konají podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce, svolává je předseda MO.

(7)    Výroční členská schůze MO se koná nejméně jedenkrát do roka, nebo vždy před CS, svolává ji předseda MO, hodnotí práci a hospodaření MO, volí a odvolává členy předsednictva MO (předsedu a místopředsedy MO), volí delegáty Okresní konference (dále jen OK) a navrhuje kandidáty do vyšších funkcí ve straně.

(9)    Pro volby do orgánu místní (obecní) samosprávy sestavuje kandidátní listinu výhradně MO působící ve volebním obvodu, tam kde taková MO není ustavena, sestavuje kandidátní listinu příslušná Okresní rada (dále jen OR). Schválení kandidátní listiny podléhá Okresní radě (dále jen OR). Sestavení kandidátních listin nesmí být v rozporu s usneseními CS, nebo RR.

(10)  Výroční schůzi svolá předseda MO na žádost alespoň jedné třetiny členů. Pokud předseda MO výroční schůzi nesvolá do jednoho měsíce od žádosti, svolá ji kterýkoli člen podle jednacího řádu, nutná písemná výzva.

Čl. 11

Zánik MO

(1)    MO zaniká:

a)  rozhodnutím tří pětin všech svých členů,

b)  pokud počet členů klesne pod tři a tento stav trvá déle než jeden rok,

c)   odebráním licence RR, pokud svou činností závažným způsobem poruší Stanovy nebo programové dokumenty strany.

(2)    Členové zaniklé MO se stávají členy jiné MO podle rozhodnutí KR nebo dle vlastního rozhodnutí, o kterém informují PKR a POR.

(3)    Při zániku MO je povinna MO veškerý majetek, který spravovala, a zbylé finanční prostředky odevzdat příslušné KR. Za předání zodpovídá předseda zaniklé MO případně jiný člen MO zmocněný k tomu PKR.

(4)    Při MO se ustavuje klub zastupitelů zvolených za stranu DOMOV v daném místním zastupitelstvu. Předseda takového klubu se stává automaticky členem předsednictva MO.

Čl. 12

Předsednictvo místní organizace

(1)       Předsednictvo místní organizace (dále jen PMO) tvoří předseda, dva místopředsedové a předseda klubu zastupitelů při MO.

(2)       PMO :

a)  je voleno zpravidla na čtyři roky,

b)  schází se podle potřeby, nejméně jednou za měsíc; jednání PMO svolává jeho předseda,

c)   řídí činnost MO v období mezi členskými schůzemi MO,

d)  zajišťuje realizaci usnesení členských a výročních schůzí MO a usnesení vyšších orgánů strany.

Čl. 13

Okresní organizace

(1)    Okresní organizace (dále jen OO) je politickou a současně organizační jednotkou s územní působností bývalých okresů státní správy. Je zřízena, resp. zrušena na základě usnesení RR Licenci OO uděluje a odebírá předseda strany.

(2)    OO tvoří všechny MO v daném okrese.

Čl. 14

Orgány okresní organizace

 (1)   Orgány OO jsou:

 • Okresní konference (dále jen OK),
 • Okresní rada (dále jen OR),
 • Předsednictvo Okresní rady (dále jen POR).

Čl. 15

Okresní konference

(1)    OK

a)     je nejvyšším orgánem OO,

b)      je tvořena delegáty, jimiž jsou členové OO a delegáti zvolení na volební schůzi MO podle klíče stanoveného OR; (na základě rozhodnutí RR o systému volby delegátů),

c)      volí a odvolává předsedu OO a dva místopředsedy OO,

d)      určuje základní směr politiky strany v územní působnosti OO; při svém rozhodování vychází z usnesení vyšších orgánů strany,

e)      volí delegáty a náhradníky KK, podle klíče stanoveného KR; (na základě rozhodnutí RR o systému volby delegátů),

f)      koná se nejméně jednou za čtyři roky, nebo vždy před CS a svolává ji předseda OO; o datu konání OK musí být informovány všechny MO daného okresu nejméně 21 dnů předem. V mimořádných případech může OR rozhodnout o zkrácení této lhůty na 10 dnů třemi pětinami všech svých členů. Ve stejné lhůtě musí OR stanovit klíč k volbám delegátů OK a informovat o něm všechny příslušné MO,

g)      svolá předseda OO na žádost většiny OR nebo alespoň jedné třetiny členů. Pokud předseda konferenci nesvolá do jednoho měsíce od žádosti, svolá ji kterýkoli člen OR podle jednacího řádu.

Čl. 16

Okresní konference

(1)       OR

 a)  tvoří ji předseda, místopředsedové, a předseda okresního klubu zastupitelů,

b)   členy OR jsou automaticky všichni předsedové MO územně spadajících do příslušného okresu,

c)   je volena zpravidla na čtyři roky,

d)   schází se podle potřeby, nejméně jednou za měsíc; jednání OR svolává její předseda,

e)   řídí činnost OO v období mezi jednotlivými konáními OK,

f)   zajišťuje realizaci plnění usnesení OK a usnesení vyšších orgánů,

g)   je povinna svolat OK, požádá-li o to nadpoloviční většina MO nebo třípětinová většina členů OR,

h)   oznámí KR nejpozději 21 dnů před konáním KK a programové konference kraje jména zvolených delegátů KK a jména jejich náhradníků,

i)    při OR se ustavuje klub zastupitelů zvolených za stranu DOMOV v daném okrese. Předseda takového klubu se stává automaticky členem předsednictva OR.

Čl. 17

Předsednictvo okresní rady

(1)    POR

 a)  tvoří předseda, dva místopředsedové, a předseda klubu zastupitelů strany DOMOV v okrese,

 b)  řídí činnost OO v období mezi jednotlivými zasedáními OR.

Čl. 18

Krajská organizace

(1)       Krajská organizace (dále jen KO) je politickou a současně organizační jednotkou s územní působností kraje. Licenci KO uděluje a odebírá RR.

(2)       KO tvoří všechny OO v daném kraji.

Čl. 19

Orgány krajské organizace

Orgány KO jsou:

 • Krajská konference (dále jen KK)
 • Krajská rada (dále jen KR)
 • Předsednictvo Krajské rady (dále jen PKR)
 • Krajská kontrolní komise (dále jen KKK)

Čl. 20

Krajská konference

(1)    KK:

 a)    je nejvyšším orgánem KO,

b)     je tvořena delegáty s hlasem rozhodujícím, jimiž jsou členové KR a delegáti zvolení na příslušných OK podle klíče stanoveného KR (na základě rozhodnutí RR o systému volby delegátů); členové KKK jsou vždy delegáty KK s hlasem poradním,

c)      volí a odvolává předsedu KO, 3 místopředsedy KO, předsedu a 2 členy KKK,

d)     určuje základní směr politiky strany v územní působnosti KO; při svém rozhodování vychází z usnesení vyšších orgánů strany,

e)     volí delegáty a náhradníky CS, programové konference strany dle klíče určeného RR,

f)      koná se nejméně jednou za čtyři roky nebo vždy před CS a svolává ji předseda KO; o datu konání KK musí být informovány všechny OO daného kraje nejméně 30 dnů předem. V mimořádných případech může KR rozhodnout o zkrácení této lhůty na 15 dnů třemi pětinami všech svých členů. Ve stejné lhůtě musí KR stanovit klíč k volbám delegátů KK a informovat o něm všechny příslušné OO,

g)     svolá předseda KO na žádost většiny KR nebo alespoň jedné třetiny OK. Pokud předseda konferenci nesvolá do jednoho měsíce od žádosti, svolá ji kterýkoli člen KR podle jednacího řádu,

h)     schvaluje kandidátní listinu pro volby do krajského zastupitelstva a navrhuje kandidátní listinu do Poslanecké sněmovny. Kandidátní listiny nesmí být v rozporu s usneseními CS, nebo RR,

i)       schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření KO.

Čl. 21

Krajská rada

(1)    KR

 a)    tvoří ji předseda, koordinátor kraje jmenovaný předsedou strany, 3 místopředsedové, předseda Krajského klubu zastupitelů,

 b)    členy KR jsou automaticky všichni předsedové OO územně spadající do příslušného kraje,

 c)     je volena zpravidla na čtyři roky,

d)     schází se podle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce; jednání KR svolává její předseda,

e)     řídí činnost KO v období mezi jednotlivými konáními KK,

f)      navrhuje RR zřízení a rušení OO,

g)     zajišťuje realizaci plnění usnesení KK a usnesení vyšších orgánů,

h)     oznámí RR nejpozději 15 dnů před konáním CS nebo PK jména zvolených delegátů CS za KO a jména jejich náhradníků,

i)       při KR se ustavuje klub zastupitelů zvolených za stranu DOMOV v daném krajském zastupitelstvu; předseda takového klubu se stává automaticky členem předsednictva KR,

j)       navrhuje kandidátní listinu pro volby do krajského zastupitelstva. Sestavení kandidátní listiny nesmí být v rozporu usneseními CS, nebo RR,

k)      předkládá KK zprávu o činnosti a hospodaření KO.

Čl. 22

Předsednictvo krajské rady

(1)       PKR

 a)        tvoří předseda, koordinátor, tři místopředsedové a předseda klubu zastupitelů strany DOMOV v zastupitelstvu kraje,

b)         řídí činnost KO v období mezi jednotlivými zasedáními KR,

c)         zasedání PKR se účastní i předseda KKK s hlasem poradním.

Čl. 23

Republikové orgány

Republikovými orgány strany DOMOV jsou:

 • Celostátní sjezd strany DOMOV
 • Programová konference strany DOMOV
 • Republiková rada strany DOMOV (RR)
 • Předsednictvo republikové rady strany DOMOV (PRR)
 • Republiková kontrolní komise strany DOMOV (RKK)
 • Smírčí kolegium

Čl. 24

Celostátní sjezd

(1)    CS

a)     je nejvyšším orgánem strany,

b)     koná se nejméně jednou za čtyři roky nebo vždy po volbách do PS PČR,

c)      tvoří delegáti s hlasem rozhodujícím, kterými jsou předseda, statutární místopředseda, místopředsedové strany, předsedové jednotlivých KO, koordinátoři krajských organizací a předsedové poslaneckého a senátního klubu a zvolení delegáti KO, dále delegáti s hlasem poradním a hosté,

d)     klíč k určení počtu delegátů sjezdu stanoví RR na návrh předsedy strany,

e)     schvaluje zprávu o činnosti RR, zprávu o hospodaření strany a projednává zprávu RRK za období od konání minulého CS,

f)      stanovuje politický program, cíle a hlavní úkoly strany DOMOV pro období do konání příštího CS,

g)     volí a odvolává předsedu, statutárního místopředsedu a 4 místopředsedy,

h)     volí a odvolává předsedu a 4 členy Republikové kontrolní komise (dále jen RKK),

i)       může v mimořádných případech volbu místopředsedů republikových orgánů, předsedy a členů RKK delegovat na RR, která ji provede na svém prvém zasedání,

j)       schvaluje Stanovy strany DOMOV a jejich změny, a to třípětinovou většinou delegátů s hlasem rozhodujícím,

k)      usnáší se o zrušení strany DOMOV, sloučení s jinou politickou stranou a to hlasy dvou třetin všech delegátů s hlasem rozhodujícím; pokud zrušením strany DOMOV dojde k jejímu dobrovolnému rozpuštění, je povinen CS jmenovat likvidátora a rozhodnout o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem. Pokud ke zrušení strany  DOMOV dojde v důsledku sloučení s jinou politickou stranou nebo politickým hnutím nebo přeměnou na občanské sdružení, přechází její veškerý majetek a závazky na právního nástupce,

l)       mimořádný CS musí být svolán, rozhodne-li o tom na návrh předsedy strany 1/3 členů RR nadpoloviční většinou, nebo musí být svolán na žádost nadpoloviční většiny KK. Pokud předseda strany CS nesvolá do jednoho měsíce od podání žádosti, svolá jej kterýkoli člen RR podle jednacího řádu,

m)    mimořádný CS musí být svolán nejpozději do 30 dnů po rozhodnutí RR.

Čl. 25

Programová konference

(1)    PK

 a)    PK svolává RR k projednání aktuálních konkrétních a zásadních programových a politických otázek

b)     PK tvoří členové RR a zvolení delegáti KO s hlasem rozhodujícím, delegáti s hlasem poradním a hosté, jejichž skladbu a počet a termín konání konference stanoví na návrh předsedy strany RR nejpozději 30 dnů před konáním konference

Čl. 26

Republiková rada

(1)    RR

 a)       je nejvyšším orgánem strany DOMOV v období mezi konáním CS a řídí činnost strany DOMOV mezi CS

b)        zajišťuje realizaci plnění usnesení CS a programovou konferencí schváleného politického programu, jakož i CS schválených cílů a hlavních úkolů strany

c)         schvaluje roční rozpočet a zprávu o hospodaření za příslušný rok

d)        předkládá CS zprávu o činnosti a hospodaření strany

e)        je za svou činnost odpovědná CS

f)         je tvořena členy PRR, předsedy a koordinátory všech KO

g)        projednává a rozhoduje o usneseních nižších organizačních složek

h)        stanoví na návrh předsedy strany termín, místo konání, návrh programu a klíč pro určení skladby delegátů CS, resp. programové konference a oznámí je všem KO a OO nejméně 30 dnů před konáním CS, resp. programové konference

i)          zřizuje a ruší KO a stanovuje jejich územní působnost

j)          sejde se na své ustavující schůzi nejpozději do 15 dnů po ukončení CS

k)         je svolávána předsedou příp. statutárním místopředsedou

l)          schází se nejméně 1 x za 2 měsíce

m)       v období mezi CS provádí výklad Stanov strany

n)        schvaluje na návrh předsedy kandidátní listiny pro volby do Parlamentu ČR

(2)          Zasedání RR se zúčastňuje s hlasem poradním RKK.

(3)          Další účastníky zasedání RR s hlasem poradním stanoví RR svým usnesením.

Předsednictvo republikové rady

(1)          PRR

a)     je operativním politickoorganizačním orgánem, který v období mezi zasedáními RR řídí činnost strany DOMOV,

b)     tvoří jej předseda, statutární místopředseda, místopředsedové a předsedové poslaneckého a senátního klubu,

c)      zajišťuje realizaci plnění usnesení RR a zpracovává podkladové materiály pro jednání RR,

d)     za svou činnost je odpovědno RR,

e)     rozhoduje o neodkladných záležitostech v souladu s usneseními CS a RR,

f)      svolává předseda nebo jím pověřený statutární místopředseda nejméně jedenkráte měsíčně,

g)     je odpovědné za hospodaření strany a řídí stranický aparát,

h)     členem PRR s hlasem poradním je vedoucí tiskového oddělení strany, předseda RKK a předseda odborných týmů strany

Čl. 27

Kontrolní orgány

Kontrolní komise

Kontrolní systém má významné poslání pro zabezpečování řádného chodu strany DOMOV ve všech oblastech její činnosti, včetně účelného a hospodárného využívání finančních prostředků a majetku strany:

(1)    Kontrolní činnost se zaměřuje na:

a)   dodržování politického programu, cílů a hlavních úkolů strany,

b)   dodržování Stanov a vnitrostranických norem,

c)   plnění usnesení stranických orgánů,

d)   činnost a hospodaření stranických orgánů.

(2) Kontrolními orgány jsou:

 • Republiková kontrolní komise (dále jen RKK),
 • Krajské kontrolní komise (dále jen KKK),

(3)    Kontrolní komise jsou ve své činnosti vzájemně nezávislé. Působí na úrovni těch orgánů, které je zvolily a těmto orgánům se zodpovídají ze své činnosti. Člen kontrolní komise nemůže zastávat funkci ve voleném orgánu na stejné úrovni.

(4)    Vrcholným kontrolním orgánem strany je RKK, které přísluší i metodické řízení KKK. RKK je složena z předsedy a dvou členů RKK.

(5)    Zápisy ze zasedání kontrolních komisí a protokoly o kontrolách se zjištěními a doporučeními vyplývajícími z kontrolní činnosti jsou předávány příslušným výkonným orgánům (příslušným výkonným orgánem pro KKK je RK, pro RKK je RR), které jsou povinny se jimi odpovědně zabývat, přijmout potřebná opatření a informovat o nich kontrolní komise do 30 dnů od předání.

(6)    Všichni členové jsou povinni s kontrolními komisemi úzce spolupracovat a poskytovat jim požadované informace, písemné materiály, apod. a na požádání se zúčastnit jednání kontrolních komisí.

Čl. 28

Smírčí kolegium

(1)       Spory vzniklé mezi členy nebo členem a orgánem strany, kterými by mohly být poškozeny zájmy strany nebo které by mohly znemožňovat spolupráci ostatních členů, se řeší na žádost člena strany nebo orgánu strany takového sporu ve smírčím kolegiu.

(2)       Spory uvedené v odstavci 1 řeší a rozhoduje kolegium tří rozhodců. Při výběru rozhodce by se mělo přihlížet zejména k předpokladům pro jeho nezávislé a nestranné rozhodování.

(3)       Člen smírčího kolegia nemůže zastávat funkci ve voleném orgánu na stejné úrovni, ve které je spor veden.

(4)       Členy kolegia schvaluje na návrh předsedy strany RR.

(5)       Rozhodčí řízení končí vydáním nálezu, proti nálezu se nelze odvolat. Nález musí být stranám sporu písemně doručen doporučeným dopisem či datové schránky nejdéle do jednoho měsíce od vydání nálezu.

Čl. 29

Společné zásady

Volba a odvolání funkcionáře

(1)       Volby všech orgánů se provádí veřejným nebo tajným hlasováním, o způsobu voleb rozhodne příslušný orgán.

(2)       Výsledek volby je platný, zúčastní-li se volby minimálně 1/3 delegátů (členů) příslušného orgánu s hlasem rozhodujícím. Zvoleni jsou členové, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů (členů), pokud volební řád nestanoví jinak.

(3)       Kandidátní listiny jsou s konečnou platností schvalovány a podepisovány předsedou strany, nebo jím pověřeným funkcionářem strany.

Čl. 30

Usnesení orgánů

(1)       Orgány strany DOMOV na všech úrovních jsou usnášeníschopné, je-li přítomna 1/3 jejich členů (delegátů) s hlasem rozhodujícím.

(2)       Usnesení orgánů jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů (delegátů) resp. třípětinová většina delegátů (čl. 24 písm. j).

(3)       Usnesení orgánů jsou závazná pro všechny jeho členy.

(4)       Usnesení vyšších orgánů jsou závazná pro všechny nižší orgány; vyšší orgán má právo zrušit usnesení nižšího orgánu, je-li toto v rozporu se Stanovami nebo programem strany.

Čl. 31

Právo účasti

(1)       Předseda, statutární místopředseda, místopředsedové strany mají právo účastnit se všech stranických jednání MO, OO a KO s hlasem rozhodujícím, členové RKK a pověřený člen příslušného zřizovatele (RR, KR, OR) má právo účastnit se všech stranických jednáních v místně příslušných MO, OO a KO s hlasem poradním.

 (2)      Právo účasti s hlasem poradním na řádné členské či výroční schůzi MO mají členové vyšších orgánů strany, členové místní samosprávy, členové orgánů kraje, členové Parlamentu ČR a Evropského parlamentu, a to jak členové strany DOMOV, tak nestraníci zvolení na kandidátních listinách strany DOMOV.

(3)       Právo účasti s hlasem poradním na zasedání PMO, PKR a KR mají členové vyšších orgánů strany DOMOV a členové orgánů kraje a členové Parlamentu České republiky a Evropského parlamentu, zvolení za stranu DOMOV na území volebního obvodu, ve kterém daný orgán působí.

Čl. 32

Právní postavení

(1)       DOMOV je právnickou osobou.

(2)       Statutárním orgánem strany DOMOV je Předsednictvo strany, jehož jménem jedná předseda strany a to tak, že vedle celého názvu strany resp. otisku razítka uvede své plné jméno, funkci a podpis.

(3)       Právní úkony jménem strany DOMOV mohou činit i statutární místopředseda a místopředsedové strany a předsedové organizačních složek strany DOMOV avšak pouze takové, kterými zajišťují nezbytné podmínky pro činnost těchto organizačních složek, a to pouze do výše těmto složkám schválených rozpočtů a v souladu s usneseními příslušných orgánů strany DOMOV.

(4)       Právní úkony jménem strany DOMOV mohou činit i její členové, zaměstnanci, případně další osoby, pokud byli statutárním orgánem strany DOMOV k němu písemně zmocněni.

(5)       Statutární orgán strany DOMOV u a osoby uvedené v odst. 3 a 4 se za stranu DOMOV podepisují tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu strany DOMOV připojí název své funkce a svůj podpis.

Čl. 33

Řízení strany

Předseda

Reprezentantem strany je její předseda. V případě nepřítomnosti předsedy jej plně zastupuje statutární místopředseda. Předseda strany jmenuje a odvolává krajské koordinátory. Další práva a povinnosti předsedy strany vyplývají z těchto stanov.

Čl. 34

Zaměstnanci

Postavení, práva a odpovědnost, včetně stanovení vzájemných organizačních vazeb zaměstnanců strany, upravuje Organizační řád.

Čl. 35

Zásady hospodaření

(1)       Hospodaření strany DOMOV se řídí příslušnými ustanoveními platného zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

(2)       Majetek strany DOMOV je ve vlastnictví strany DOMOV jako celku a jednotlivým orgánům strany je svěřován do užívání. Tyto s ním musí nakládat hospodárně, užívat jej pouze ke stanoveným účelům a starat se o jeho řádnou ochranu, údržbu, obnovu a rozšiřování. Není-li svěřený majetek využíván nebo chráněn s péčí řádného hospodáře, je RR povinna učinit bez

zbytečného odkladu opatření k nápravě, případně i svěřený majetek odebrat a svěřit jej jinému orgánu strany DOMOV k užívání.

(3)       Vnitřní předpisy pro nakládání s majetkem strany DOMOV schvaluje RR.

(4)       Všechny orgány strany DOMOV hospodaří podle schváleného rozpočtu. Roční rozpočet a jeho změny v průběhu roku schvaluje RR.

(5)       MO, OR, KR, RR a PRR jsou oprávněny pověřit svého člena odpovědností za specifický úsek své činnosti včetně činnosti hospodářské.

Čl. 36

Přechodná a závěrečná ustanovení

Platnost a změny

(1)       Tyto Stanovy nabývají platnosti okamžikem jejich schválení Celostátním sjezdem strany DOMOV a účinnosti registrací na Ministerstvu vnitra ČR.

(2)       Změny stanov může provádět jen CS a to třípětinovou většinou zvolených delegátů CS. RR je v období mezi CS zmocněna provádět jen takové změny stanov, které si vynutí případná změna legislativy ČR.

(3)       Mezi sjezdy provádí výklad stanov RR.

(4)       Všichni členové strany DOMOV a její jednotlivé organizační složky jsou povinny upravit svoje vnitřní poměry a uspořádání dle těchto stanov do šesti měsíců od jejich registrace na Ministerstvu vnitra ČR.