KOMUNÁLNÍ volby Benešov nad Ploučnicí

ransparentní účet komunálních voleb DOMOV: 2002126693/2010
Pro dárce, podporovatele a sympatizanty:

uveďte při platbě „DAR Benešov n/Pl“.

Velice děkujeme za podporu v komunálních volbách.

KONTAKT: na koordinátora pro Ústecký kraj – ustecky@volimdomov.cz

                    na předsedkyni DOMOV Ústecký kraj – predseda.ustecky@volimdomov.cz  

NAŠI KANDIDÁTI v Benešově nad Ploučnicí:

1)      Ota Dračka – člen DOMOV, předseda kontrolní komise DOMOV, krajský koordinátor DOMOV, OSVČ v oblasti úpraven vody – technik, vodohospodář specialista, ekolog, fotograf, dobrovolný strážce přírody pro CHKO České středohoří a Ústecký kraj, předseda komise životního prostředí města Benešov nad Ploučnicí, bývalý zastupitel města

2)      Antonín Vorel – v důchodu, dobrovolný strážce přírody pro NP České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce, CHKO České středohoří a Ústecký kraj, člen komise životního prostředí města Benešov nad Ploučnicí, aktivní občan při jednáních zastupitelstva města, dříve člen historické skupiny Benešovští střelci

3)      Elena Zichová – prodavačka, včelařka, členka komise životního prostředí města Benešov nad Ploučnicí, aktivně spolupracuje se Základní školou v Benešově nad Ploučnicí v oblasti ochrany přírody

4)      Pavlína Michalicová – tranzitér přípravář, fotografka, dobrovolný hasič

5)      Zdeněk Zajan – podnikatel (v Krátké ul.)

6)      Zdeňka Hrušicová – obsluha čerpací stanice PHM

7)      Mgr. Jaroslava Svobodová Ležalová – učitelka na I. stupni Základní školy

8)      Kamil Hejduk – pracovník distribučního centra

9)      Karolína Vohnoutková – prodavačka

10)   Božena Vinterová – strojírenská dělnice

11)   Jaroslav Koucký – v důchodu, dříve člen historické skupiny Benešovští střelci

12)   Zdeněk Svoboda – elektrotechnik, člen hudební skupiny LIPO

13)   Helena Pčolarová – v důchodu

14)   Anna Dereninová – v důchodu

15)   Jiří Králík – kuchař

Co chceme:

Stručně řečeno chceme TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚSTA!

Zejména:

     Při vzetí do úvahy negativní politiky současné vlády České republiky (cenová politika, inflace, cenzura, Green Deal atd.) a předcházející vlády (omezování osobní svobody a podnikání, vnucování „očkování“ v období „covidu“ včetně sankcionování občanů), největším problémem, který bude muset nové zastupitelstvo města řešit, jsou energie pro zajištění chodu města (budovy v majetku města, zejména základní škola, mateřská škola, CDM, úřad a také firmy v majetku města, tím i teplo pro objekty napojené na centrální zdroj), v neposlední řadě i pro všechny občany města a firmy působící v městě. V tomto  chceme spolupracovat se všemi obcemi na Benešovsku, zejména v rámci Sdružení obcí Benešovska (SOB) a vyvíjet tlak na děčínský magistrát (v rámci ORP Děčín), na Krajský úřad a jeho prostřednictvím na vládu ČR k dosažení vystoupení ČR z Lipské burzy pro nákup elektrické energie pro ČR, vyrobené v ČR (na Lipskou burzu dávat maximálně přebytky z výroby po odečtení spotřeby v ČR). V oblasti zajištění zemního plynu, což je pro Benešov nad Ploučnicí s ohledem na rozsah plynofikace životně důležité, pak k dosažení přímého nákupu plynu od producenta za co nejnižší ceny obdobně jako Maďarsko, Bulharsko a další státy, které se v tomto vzepřely diktátu Bruselu a daly přednost svým občanům.

     Naše město právem patří mezi nejkrásnější města s řadou unikátních památek. Proto chceme pokračovat v zvelebování města jak jeho historické části, tak všech ostatních částí města.

     V oblasti zdravotnictví budeme vyvíjet snahu o získání potřebných lékařů do našeho města, například stomatologa, což by pomohlo všem obcím v rámci celého Benešovska. Bývala doba, kdy v našem městě byli tři a měli plné ruce práce, dnes není žádný. Součástí zdraví občanů je životní prostředí, kde zejména v horkých dnech suchý vzduch po zdravotní stránce trápí celou řadu občanů – chceme postupně zavádět vodní prvky do města, ale také kropení ulic ve všech částech města. V záležitosti zdravotních postižení, vyžadujících trvalou péči, budeme řešit denní stacionář, aby tito občané nemuseli být umístěni do zařízení mimo naše město a mohli tak být se svými rodinami v době mimo zaměstnání jejich rodinných opatrovníků. Pro období se zvýšeným počtem přenosných respiračních onemocnění chceme vybavit veřejné budovy UV zářiči s tvorbou ozónu, které v době mimo provoz a úklid těchto budov vysterilizují vnitřní části budov.

     Značnou bolestí ve městě je nezaměstnanost a závislost na sociálních dávkách. Budeme vyvíjet snahu o snížení počtu nezaměstnaných občanů všemi dostupnými zákonnými prostředky. Součástí jednání bude i zajištění chybějících služeb, které byly dříve v našem městě.

     V oblasti životního prostředí máme v úmyslu zlepšit stav třídění odpadů a svozu směsného komunálního odpadu, zejména v oblasti ceny. Každý občan by měl hradit jen to, co skutečně vyprodukuje ve směsném odpadu.

     V oblasti veřejné dopravy budeme prosazovat zřízení autobusové zastávky u vlakového nádraží. Je velice smutné, že celé dlouhé roky invalidé, senioři i rodiny s malými dětmi v případech, kdy potřebují přestup z vlaku na autobus nebo obráceně, musí projít pěšky polovinu města.

     A další úkoly, vyplývající z povinnosti dobrého hospodaření s majetkem města.